Orientació PsicoPedagògica

El Departament d’Orientació Psicopedagògica col·labora amb la direcció, els tutors i professors de totes les etapes educatives del centre per donar suport en l’acompanyament individual i personalitzat de l’alumnat, així com planificar les respostes educatives adients en situacions de  dificultats personals, emocionals i/o acadèmiques.

Treballem conjuntament amb els equips d’homòlegs de les escoles Jesuïtes Educació en el desplegament del  model i la planificació de l’orientació psicopedagògica.

   • Treball conjunt amb la direcció de l’etapa en el seguiment dels objectius anuals del centre. 
   • Suport en l’atenció a la diversitat en aquesta etapa d’acord amb els principis de l’educació inclusiva, integrant una persona referent del DOP en l’equip d’educadors i educadores de cada un dels cursos. Coordinació de la planificació i seguiment de les mesures específiques d’atenció a les necessitats d’aprenentatge de l’alumnat, concretades en els plans individualitzats necessaris.
   • Atenció-intervenció de l’alumnat a l’aula. Assessorament-intervenció en dificultats d’aprenentatge, de relació i emocionals. Atenció a alumnes i famílies.
   • Coordinació amb professionals externs.
   • Treball conjunt amb la direcció de l’etapa en el seguiment dels objectius anuals del centre. 
   • Suport en l’atenció a la diversitat en aquesta etapa d’acord amb els principis de l’educació inclusiva, integrant una persona referent del DOP en l’equip d’educadors i educadores de cada un dels cursos. Coordinació de la planificació i seguiment de les mesures específiques d’atenció a les necessitats d’aprenentatge de l’alumnat, concretades en els plans individualitzats i/o adaptacions necessaris.
   • Assessorament-intervenció individualitzats en dificultats d’aprenentatge, de relació i emocionals. Atenció a alumnes i famílies.  Assessorament i participació en la planificació de l’acció tutorial, grupal i individual.
   • Formació, assessorament i intervenció en la gestió positiva dels conflictes i millora del clima de centre.
   • Coordinació amb professionals externs.
   • Treball conjunt amb la direcció de l’etapa en el seguiment dels objectius anuals del centre. 
   • Suport en l’atenció a la diversitat en aquesta etapa d’acord amb els principis de l’educació inclusiva, integrant una persona referent del DOP en l’equip d’educadors i educadores de cada un dels cursos en la planificació de l’acció docent i l’avaluació dels alumnes.Coordinació de la planificació i seguiment de les mesures específiques d’atenció a les necessitats d’aprenentatge de l’alumnat, concretades en els plans individualitzats i/o adaptacions necessaris.
   • Assessorament-intervenció individualitzats en dificultats d’aprenentatge, de relació i emocionals. Atenció a alumnes i famílies.
   • Docència de matèries específiques per a la millora de les competències personals de l’alumnat i del taller de mediació per a alumnes d’ESO.
   • Assessorament i participació en la planificació de l’acció tutorial, grupal i individual.
   • Formació, assessorament i intervenció en la gestió positiva dels conflictes i millora del clima de centre.
   • Assessorament-intervenció en l’orientació acadèmica i vocacional dels alumnes.
   • Coordinació amb professionals externs.