Educació Secundària Obligatòria (ESO)

Un estil de ser i de fer per aprendre

Els aspectes fonamentals del projecte educatiu són la formació personal i emocional de l’alumne i la seva formació en l’àmbit acadèmic.

  • Treballem per assegurar un desenvolupament personal sòlid, adquirir les habilitats i les competències relatives a l’expressió i comprensió oral i escrita, al càlcul, a la resolució de problemes de la vida quotidiana, i a la comprensió dels elements bàsics del món en els aspectes científic, social i cultural. Acompanyem personalment a l’alumne en la seva diversitat i a l’orientació educativa i acadèmica.

    L’objectiu és desenvolupar i consolidar hàbits d’esforç, d’estudi, de treball individual i cooperatiu i de disciplina personal com a base indispensable per a un aprenentatge eficaç i per aconseguir un desenvolupament  equilibrat.

    Desenvolupar habilitats bàsiques en l’ús de fonts d’informació diverses, especialment en el camp de les tecnologies, per saber seleccionar, organitzar i interpretar la informació amb sentit crític.

    Consolidar les competències personals, l’autonomia i la capacitat per aprendre a aprendre, adquirir els conceptes, les habilitats socials i els valors que condueixin a l’autonomia individual, a la construcció de la pròpia personalitat i a un autoconcepte positiu, per tal de ser capaços d’assumir deures i d’exercir drets.