Un estil de ser i de fer per aprendre

Tenint present els canvis accelerats de l’entorn i de la societat, i molt especialment, del món universitari i professional, que comporten l’aparició de nous graus, estudis de doble titulació i una nova concepció de la visió del món laboral, el Batxillerat de Casp vol afrontar aquests nous reptes incorporant flexibilitat, mitjançant una àmplia oferta d’itineraris i un canvi metodològic en la línia de la innovació pedagògica.

  • Com treballem

   Objectius acadèmics

   En el nou sistema educatiu aquest curs és el primer de l’etapa d’estudis postobligatòria. Juntament amb el 2n de batxillerat formen una nova etapa encarada a preparar l’accés a la universitat o als cicles formatius de grau superior. Aquest és un canvi fonamental: ja no són tots els alumnes els que han de seguir aquests estudis, i els que els segueixen ja no ho fan per obligació legal, sinó per voluntat d'accedir a estudis superiors. A causa d’això, els alumnes es trobaran amb un augment en la quantitat i la profunditat dels continguts acadèmics que els demanarà més esforç i un canvi en els mètodes i hàbits d’estudi.

   Per aquest motiu, proposem com a objectius que l’alumne pugui:

   • Adquirir nous coneixements amb profunditat. No n’hi ha prou de saber coses, cal conèixer causes, esbrinar conseqüències, relacionar conceptes, saber-los emprar per afrontar situacions noves, etc.
   • Practicar procediments, adquirir i millorar tècniques d'estudi i de treball intel·lectual que li han de ser imprescindibles per als estudis superiors.
   • Desenvolupar capacitats i reforçar hàbits d’estudi.
   • Assolir un grau més elevat de rigor i exigència en la feina de cada dia i en els resultats.
   • Fer-se càrrec del que pot significar l’estudi seriós i universitari de les diferents matèries, amb vista a proporcionar elements de judici per a posteriors eleccions.

   Objectius d’orientació professional

   Al llarg del curs haurem de continuar treballant en l’orientació professional dels alumnes. La importància del currículum escollit i dels resultats acadèmics obtinguts així ho aconsella.

   Durant el curs acompanyarem l’alumne en el procés de:

   • Conèixer les particularitats del sistema educatiu, els diferents itineraris i les connexions possibles.
   • Prendre consciència de les pròpies capacitats i inclinacions.
   • Anar decidint, a partir de les dades anteriors, el seu currículum i el seu futur professional.

   Objectius formatius

   Tal com consta en l’ideari del col·legi, la nostra aspiració no s’atura en la preparació de professionals competents. És més important encara ser bones persones i bons ciutadans, lliures, crítics, justos, solidaris i responsables.

   Per aquest motiu, amarant tota la nostra activitat, proposem oferir il·lusionadament als nostres alumnes els elements que els permetin dur a terme les següents qüestions:

   • Desenvolupar-se equilibradament en tots els àmbits: físic, de la salut, psicològic, afectiu, intel·lectual...
   • Relacionar-se amb els companys i el grup amb actituds de respecte, col·laboració i solidaritat.
   • Tenir una actitud cívica i respectuosa amb les persones, el material i l’entorn. Ser responsable en el compliment formal de les normes que possibiliten la vida en comú (assistència, puntualitat, compliment dels terminis, etc.).
   • Ampliar la mirada més enllà del seu entorn immediat, comprendre la complexitat de la realitat social, política, econòmica i mediambiental, prendre consciència dels principals reptes que la humanitat té plantejats i desenvolupar l’interès a trobar solucions sense caure en simplificacions barroeres ni en la violència.

   Aprofundir en el coneixement de la fe cristiana i assumir el sentit que dóna a tots els aspectes de la vida.

  • Major protagonisme de l’alumne com a centre del procés d’ensenyament aprenentatge

   Metodologies diverses i variades

   Per afavorir el treball de les diferents intel·ligències, que van des del treball individual, el treball per projectes fins l’aprenentatge cooperatiu. Complementem les explicacions i les classes magistrals de caire teòric amb l’experiència i la pràctica directa a l’aula.
   Incorporem l’ús de les eines digitals com una eina més de treball.

   Aprenentatge significatiu

   Per crear nous coneixements es parteix de l’experiència i de les idees prèvies per relacionar-les amb els nous continguts.

   Interdisciplinarietat

   Les programacions de les diferents àrees tenen present les coincidències que hi ha entre les programacions de les matèries per mirar de plantejar-les de forma global.

  • Autonomia i creixement personal i acadèmic

   L’acció tutorial té com a objectius l’autonomia i el creixement personal i acadèmic.
    
   Tutoria grupal

   És una hora de dedicació setmanal. Les activitats previstes en la tutoria grupal versaran sobre temàtiques que podem agrupar en aquestes àrees:

   Formació personal

   • Relacions interpersonals: autoconeixement.
   • Relacions intrapersonals: relacions amb els pares, germans, companys i amb el grup. Sortides de convivència.
   • Educació sexual i afectiva: alcoholisme i drogodependència. Campanyes de Fem Salut.
   • Formació social i ciutadana: educació per la pau. Tractament crític d’alguns temes d’actualitat. Assemblees de classe per resoldre qualsevol incidència del dia a dia i/o acadèmica. Les relacions i la solidaritat en el grup classe.

   Seguiment i suport individualitzat

   L’acompanyament acadèmic i el suport personal a cada alumne es realitza amb trobades amb el tutor. És l’espai on l’alumne pot manifestar les problemàtiques, els neguits i els avenços de la seva trajectòria escolar i personal. El tutor també és el pont entre l’alumne, la família i l’escola.

   Orientació educativa i professional

   Consisteix a oferir informació i espais de reflexió guiada per a la presa de decisions acadèmiques i professionals futures. A més del lloc web d’orientació de batxillerat, s’utilitza  la plataforma SEPAL, amb diversos qüestionaris i informacions com a suport.
   El Departament d’Orientació Psicopedagògica (DOP) realitza també un suport als tutors i alumnes en aspectes de caràcter personal i acadèmic, i fa intervencions concretes i participa en el disseny de les mesures facilitadores necessàries.

  • Atenció a la diversitat

   Plans individuals

   El batxillerat s’organitza d’acord amb els principis d’educació inclusiva i d’atenció a la diversitat de l’alumnat. El DOP, juntament amb l’equip de tutors i els representats de la Direcció, planificarà les mesures d’adaptació i els plans individuals (PI).

   S’elabora un PI en cas d’haver d’adoptar mesures més específiques per a un determinat alumne un cop exhaurides les mesures de tipus més general i, en la majoria dels casos, serà la continuïtat de les adaptacions fetes a l’ESO a fi de garantir la major coherència en la resposta pedagògica ajustada als alumnes que així ho requereixin.

   Tenir elaborat un PI serà imprescindible per poder sol·licitar després qualsevol adaptació en l’aplicació de les PAU en l’oficina d’accés a la universitat.

   Atenció individualitzada

   L’atenció individualitzada per parts dels tutors o dels professionals del Departament d’Atenció Psicopedagògica, és una estratègia més per atendre la diversitat.

   Els objectius d’aquesta acció són els següents:

   • Atendre els alumnes que requereixen un suport en l’organització personal en l’àmbit acadèmic.
   • Fer un seguiment dels alumnes que presenten dificultats en el procés d’aprenentatge.
   • Donar estratègies als alumnes amb dificultats de reflexió, atenció, etc.
   • Potenciar l’autonomia i l’autoconfiança dels alumnes que en un moment donat ho requereixen.
   • Donar estratègies per resoldre problemes concrets que se’ls presenten en àrees d’aprenentatge.
   • Oferir suport individualitzat en el procés de presa de decisions acadèmiques i professionals als alumnes que ho requereixen.